Nyhetsarkiv

Höstmötet 2018 – en summering av innehållet

Höstmöte på Visingsö

– Behörig Lösull, kontroller, namnbyte och mycket annat

Oktober 2018

 

Höstmötet i år hölls på Visingsö ute i Vättern den 18-19 september. En annorlunda plats med mycket historia, vacker natur och rofylldhet. För oss som var på plats blev det ett par fina dagar med flera intressanta programpunkter. Här följer en kort rapport från höstmötet och lite information om vad som är på gång den närmaste tiden.

Kort summering av höstmötet

Programmet under våra två halvdagar präglades främst av Behörig Lösull och de tredjepartskontroller som nu är igång. Vi diskuterade även regelverket för Behörig Lösull samt utbildning. Dag två ägnades åt en genomgång av den nya hemsida som kommer att vara klar inom kort liksom att styrelsen och kansliet rapporterade övriga aktiviteter som pågår.

Kontrollprogrammet inom Behörig Lösull

Gar-Bo har nu kommit igång ordentligt med kontrollerna och räknar med att genomföra samtliga kontroller under hösten. Detta betyder att vi snart kommer att vara i fas med vårt kontrollprogram efter uppehållet vi hade under 2017. Orsaken till uppehållet var att vi gjorde förnyad upphandling vilket drog ut på tiden. Lars Fahlgren från Gar-Ba redogjorde för hur de första kontrollerna fungerat och underströk att deras syn på uppdraget är att hjälpa föreningens medlemmar att uppnå en lägsta kvalitetsnivå. Den nivån är satt så att kunder/beställare ska veta att jobb utförda av Behörig Lösullsanslutna företag uppfyller alla myndighets- och kvalitetskrav som ställs på marknaden.

Gar-Bo har för tillfället fyra utbildade kontrollanter och de ligger på för att boka in besöken. Om ni inte redan blivit kontaktade så bör ni bli det inom kort. Det kan vara bra att veta att kontrollanterna har sekretess/tystnadsplikt rörande era olika handlingar som de behöver ta del av. Lars Fahlgren förklarade även betydelsen av engagemang och motivation hos det kontrollerade företaget. Detta syns ofta rätt tydligt när de granskar egenkontroller och övriga dokument.

Vi kommer att lägga ut information om vilka punkter som kontrolleras så att vi får möjlighet att förbereda oss så bra som möjligt.

Regelverket för Behörig Lösull

Lars Tobin berättade att regelverket för Behörig Lösull behöver en uppfräschning. En del saker skulle kunna tas bort och andra är i behov av revidering. Frågor som Tobin lyfte fram var bland annat:

 • Komplettera regelverket med leverantörskrav.
 • Avtal mellan leverantör och installatör.
 • Arbetsmiljöregler
 • Regler för återvunnen lösull.
 • Bilaga 5.2. Denna saknas för vissa leverantörer, en del bilagor har fel uppgifter och i andra fall är bilagan ofullständig.

  Mötet beslutade att alla leverantörer ska komplettera/justera sina bilagor (5.2) senast till årsskiftet (31/12-2018).

 

Lars Tobin har fått i uppdrag att se över hela regelverket och lämna förslag till styrelsen och Behörig Lösulls-rådet.

Rätt adress- och kontaktuppgifter?

För att ni ska kunna ta del av inbjudningar, information mm krävs att vi har rätt adress- och kontaktuppgifter. Vi kommer inom kort att gå ut med förfrågan till alla medlemmar och be om uppdatering av era uppgifter. Se gärna till att skicka in dessa när det är dags så att information och inbjudningar kommer fram ordentligt. 

Om utbildning och kommande utbildningar

Som vi tidigare informerat om är utbildning för installatörer – lösullsutbildningen –numera webbaserad. Det var kul att höra att de som testat utbildningen både är nöjda med webb-formatet och att momenten i utbildningen känns nya och bra. På förslag från styrelsen bestämdes på höstmötet att den nya utbildningen ska vara obligatorisk för samtliga. Detta betyder att all operativ personal (installatörer), säljpersonal samt ledning ska genomföra utbildningen. Förslaget ansågs vettigt då webbmodellen är enkel att genomföra på hemmaplan, kostnaden betydligt lägre än tidigare och att utbildningen innehåller nya moment/fakta. Mötet beslutade också att utbildningsbeviset ska vara ”Lösullsinstallatör”. Namnet ”Behörig Lösull” är kopplat till företag som uppfyller kraven för vårt kvalitetsprogram och ska inte sammanblandas med den utbildning som varje person genomgått. Utbildningen ger därför inte rättighet att utföra Behörig Lösullsarbete. För detta krävs att företaget är anslutet till programmet och ingår i systemet med 3-partskontroller.

 För att göra webbutbildningen anmäler man sig till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

För-och efternamn
Personnummer
E-post
Mobilnummer
Företagsnamn
Organisationsnummer

OBS! Alla ska ha genomfört alternativt uppdaterat sina utbildningar senast 30 juni 2019.

Leverantörssamverkan och fler medlemmar

En punkt som behandlades på mötet var hur vi ska kunna öka antalet medlemmar och även utveckla leverantörernas roll i föreningen. Fler goda idéer framkom och resultatet blev att vi närmast ska arbeta fram ett information-/presentationsbrev om fördelarna med att vara medlem i föreningen. Brevet ska sedan kunna användas av främst leverantörerna kontakter med kunder. Vi ser detta som en första åtgärd på att dels involvera leverantörerna i en angelägen fråga, dels att öka antalet medlemmar och skapa en starkare bransch.

Nytt namn och ny hemsida

Höstmötet beslutade att justera namnet på föreningen till ”Branschföreningen för Lösullsisolering”. Det nya namnet beskriver lite tydligare vad vi har för verksamhet.

Den nya hemsidan är i stort sett klar och presenterades kort på mötet. Dock återstår några mindre justeringar som ska göras klart de kommande veckorna. Därefter sjösätts den och vi skickar ut information om inloggning mm till er medlemmar.

Övrigt

Slutligen gjordes en kort mellanrapportering av den verksamhetsplan föreningen beslutade i våras och vi kan konstatera att flera av de punkterna är under arbete, vissa i stort sett klara och andra återstår att ta tag i.

Årsmötet 2019 beslutades till torsdag 9 maj och eftersom föreningen firar 30-årsjubileum planerar vi även för att uppmärksamma detta extra i samband med årsmötet. Sannolikt i form av någon studieresa eller liknande och då direkt efter årsmötet. Sannolikt 9-12 maj. Men det återkommer vi med mer information om längre fram.

 Det var allt för denna gång. Ha en fortsatt skön och bra höst så hörs vi framöver!

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Rapport från årsmötet 2018

Maj 2018

 

Hej!

 

Våren har anlänt och på en del ställen är det även sommarkänning. Under april höll vi vårt årsmöte. Denna gång på Körrunda Konferens strax norr om Nynäshamn. Vi startade med gemensam lunch måndagen den 23 april och avslutade ett dygn senare. Här följer en summering av dagarna på Körrunda.

 

3-parts kontrollerna startar

Som vi tidigare berättat har föreningen slutit avtal med Gar-Bo som kommer att ansvara för våra oberoende kontroller som ingår i medlemsavgiften. Fyra av Gar-Bo:s besiktningsmän har genomfört en inledande utbildning med Lars Tobin och nu börjar kontrollerna genomföras. Kontrollerna omfattar både kontroll av handlingar och rutiner på kontoret och arbetsplatskontroller. Medlemmar som betalat full avgift för 2017 har kontrollavgiften tillgodo inför 2018, vilket regleras när vi skickar ut avier för årets medlems- och serviceavgifter. Nya medlemmar debiteras full avgift enligt beslut på årsmötet.

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi fick en genomgång av GDPR av entreprenadjurist Magnus Vidänge. Den 25 maj gäller den nya förordningen som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Magnus konstaterade att mycket i den nya förordningen är sig likt från PUL. Men värt att notera är att det ställs nya strängare krav gällande hur företag och organisationer hanterar och använder personuppgifter. Om ni inte redan vidtagit åtgärder börjar det bli dags att se över detta. Det finns en hel del information på Internet och det hålls också kurser i ämnet.

 

Nyheter gällande energi och byggregler

Lars Tobin gick igenom lite nyheter om energi- och byggområdet innan kaffepaus och årsmöte.

 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes i enlighet med utskickad agenda och förslag. Se bifogat protokoll för vidare information. Under mötet fördes en diskussion gällande medlemsavgifterna och då främst serviceavgifterna. Diskussionen mynnade ut i ett beslut att genomföra en undersökning riktad mot icke-medlemmar och se om villkoren för medlemskap ska förändras. Syftet är att försöka öka antalet medlemmar.  Årsmötet beslutade därefter att följa styrelsens förslag till avgifter.

 

Dagens avslutades med gemensam middag och efterföljande mingel.

 

Ny webbutbildning för Behörig Lösull

Dag 2 inledes med en föredragning av JobSafe som tagit fram en webblösning för vår Behörig Lösullsutbildning. Lars Tobin står för innehållet och utbildningen är nu klar att börja användas.

Priset att genomföra webbutbildningen är 700 kronor per genomförd utbildning. för medlemmar.

Anmälan görs till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

 • För-och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

 

Enbart utbildning ger inte rättighet att utföra arbeten enligt Behörig Lösull. Det krävs också att företaget är certifierat för detta samt ingår i kontrollsystemet.

 

Ny hemsida på gång

Roger Blomqvist från kansliet berättade att föreningen håller på att ta fram en ny hemsida. Detta sker i samarbete med två andra branschföreningar vilket håller nere utvecklingskostnaderna. Den nya hemsideslösningen beräknas bli klar under våren/försommaren och ska därefter anpassas till vår förening. Vi räknar med att kunna vara igång med nya hemsidan kort därefter under förutsättning att överföringen av information fungerar.

 

OBS!

Glöm inte att kontrollera era uppgifter på den befintliga hemsidan så att dessa är rätt. Det är de uppgifterna som vi kommer att flytta över till den nya sidan. Anmäl ev. ändringar till kansliet.

 

Ha en skön fortsättning på våren så hörs och syns vi framöver.

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

 

 

 

Viktig information till dig som medlem i Lösullsentreprenörerna

 

 

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

På höstmötet berättade vi att föreningen genomför ny upphandling av 3-partskontroller för Behörig Lösull. Nu är det klart och styrelsen fick in tre anbud och valde Gar-Bo som ny utförare av våra kontroller.

 

Kontrollerna beräknas komma igång under våren efter det att föreningen tillsammans med Gar-Bo lagt upp planering och rutiner för arbetet. Då avgifterna för 2017 års kontroller debiterats utan att kontrollerna kunnat utföras kommer de medlen att räknas som förskottsbetalning och tillgodoräknas för 2018 års kontroller.

 

En rekommendation är att ni tar upp den delen av 2017 års avgift som avser kontroller som fordran i er balans. För er som betalar den högre avgiften är summan 19 500 kr. För er mindre entreprenörer som betalar den lägre avgiften är summan som ska tas upp som fordran 9 500 kr.

 

Vi ser också att många ännu inte betalat sin avgift för 2017. Vi uppmanar er nu att betala denna omgående.

 

Gar-Bo kommer till att börja med ha en eller ett par besiktningsmän utbildade på att utföra våra kontroller och sedan får vi se hur stor belastningen blir och om det eventuellt behövs fler kontrollanter.

 

Det är viktigt att vi medlemmar samverkar på bästa sätt med kontrollanterna så att vi får en smidig process. Detta för att vi dels ska kunna hålla nere kostnaderna, dels för att hålla rätt kvalitet på kontrollfunktionen.

 

Viktigt att veta är att det finns konsekvenser om det inte fungerar eller om kontrollanten hittar brister eller fel.

 

Styrelsens förslag är att tillämpa fyra olika kategorier för fel/brister.

 

Kategori 1 – Företaget saknar vilja/ambition att göra rätt.

De här typen av anmärkningar innebär risk för uteslutning ur föreningen.

 

Kategori 2 – Företaget saknar förmåga/resurser att göra rätt.

Här blir konsekvensen av anmärkningen utökad kontroll. Antingen direkt eller senast sex

månader efter att företaget korrigerat bristen. Kostnaden för extra kontroller tillkommer.

 

Kategori 3 – Felet/bristen beror på den mänskliga faktorn.

Ingen omedelbar åtgärd men särskild granskning vid nästföljande kontroll. Men om felen

upprepas tillämpar vi konsekvenser enligt kategori 2.

 

Kategori 4 – Möjliga förbättringar som kontrollanten föreslår.

Förslag på förbättringar som inte betraktas som fel. Dessa kan komma att granskas vid nästföljande ordinarie kontrolltillfälle.

 

Alla frågor gällande kontroller, anmärkningar mm kommer att hanteras och beredas av Kontrollrådet som utses av styrelsen och just nu består av:

Magnus Vidänge, juridisk sakkunnig och sammankallande

Lars Fahlgren, Gar-Bo, kontrollorganets representant

Lars Tobin, tekniskt sakkunnig ”lösull”

Roger Blomqvist, oberoende representanter för föreningen

Lars Sandström, oberoende representanter för föreningen

 

Övrigt som föreningen arbetar med just nu är:

 • Ny hemsida som beräknas vara klar under våren.
 • Framtagning av en ny webbaserad utbildning som ska börja testköras under januari

 

Sedan kan vi berätta att årsmötet kommer att hållas i Stockholm den 23-24 april. Mer information om detta kommer längre fram

 

Nu ser vi fram mot 2018 och att vi får igång en bra kontrollfunktion för Behörig Lösull.

 

God Jul och Gott Nytt 2018 önskar

Styrelsen och kansliet för Lösullsentreprenörerna

 

Anmälan till höstmötet den 21-22 september

Kallelse till Lösullsentreprenörernas
21-22 september Skogshem & Wijk, Lidingö

Hålltider

Torsdag den 21 september

Kl 12:00 Gemensam lunch.

Kl 13.00 Presentation därefter utbildning bakgrund och status. Framtida webbaserade utbildningar, Jobsafe informerar

Kl 15.00 Kaffe

Kl 15.00 Leverantörerna informerar

Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

Fredag den 22 september

09:00 Konferensstart,  Samling genomgång tredjepartskontroll

10.00 Föreningen informerar

11:00 Frågestund och diskussion

11.30 Avslutning med gemensam lunch.

Kostnader (exkl. moms)

Enkelrum, helpension exkl måltidsdryck 2 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna

Anmälan gör till lars.sandström@bygg.org senast fredagen den 1 september  2017

Lösullsentreprenörernas Höstmöte den 21-22 september 2017

Kommer att hållas i Skogshem & Wijks lokaler på Lidingö! Vi samlas för lunch kl. 12.00 den 21 september och avslutar mötet med lunch kl. 12.00 den 22 september.

 

Anmälan Årsmöte 9-10 maj 2017

Kallelse till Lösullsentreprenörernas stämma

9-10 maj Hotel Waterfront, Klippan 1, Göteborg

Hålltider

Tisdag 9 maj
Kl 10.00 Leverantörsmöte – Våra samarbetspartners träffas för att tillsammans med Lars Sandström diskutera ökat branschföreningsengagemang.

Kl 12:00 Leverantörer och entreprenörer samlas för gemensam lunch.

Kl 13.00 Årsmötesförhandlingar

Kl 14:30 Kaffe

Kl 15.00 Föreningen informerar

Ca Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

 

Onsdag 10 maj
07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart
Föreningen informerar:
– Behörig Lösull
– Utbildning
– Kontroll mm

12:00 Avslut med gemensam lunch.
Detaljerat program kommer!

 

Priser (exkl. moms)
Medlemmar:
Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!
Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
2 000 kr, enkelrum är 3 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:
Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
Tills samma pris som ovan.

 

Anmälan senast 21 april i nedan formulär.

Varmt välkomna!
Lösullsentreprenörernas styrelse genom Lars Sandström

 

Årsmöte i Göteborg 9 – 10 maj!

Årsmötet äger rum på Hotel Waterfront, Göteborg

Adress: Klippan 1, 414 51 Göteborg

Start med gemensam lunch den 9 maj kl 12.00
därefter startar mötet kl 13.00

Mötet avslutas den 10 maj kl 12.00 därefter lunch.

Program och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i mitten av april.

Innehållsrikt höstmöte på Wenngarns slott

hostkonf2

Det var en intresserad samling deltagare vid Lösullsentreprenörernas höstsamling på Wenngarns slott i Sigtuna den 6 – 7 oktober 2016. Förutom sedvanlig konferens och information från styrelsen så bjöds det på ett intressant föredrag.

hostkonf1

Föredragshållaren Olle Larsson från Sisyfos Fastighetsförädling, ägare och grundare av ”Nya Wenngarn” berättade om slottets historia och om den resa det varit att utveckla en ny liten stadsdel i Sigtuna kommun.

 

Med gemensam middag och tid för personliga samtal så blev det många tillfällen till härliga möten och nätverksbyggande för våra medlemmar.

 

Tack för en mycket trevlig helg.

Lösullsentreprenörernas höstmöte 2016

Lösullsentreprenörerna hälsar medlemmar, anslutna leverantörer
samt kommande medlemmar varmt välkomna till

Lösullsentreprenörernas årliga höstmöte

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna

 

wenngarn

 

Hålltider

Torsdag 6 oktober

Start kl 12:00 med gemensam lunch.

Under eftermiddagen är det konferens.

Efter konferensen guidar Olle Larsson, grundare och ägare av bygg- och fastighetsföretaget Sisyfosgruppen samt Wenngarns slott, oss på området och berättar om projektet att förvandla Wenngarn från förfall till ett modernt bysamhälle. Historiska anekdoter blandas med fakta från projektet.

På kvällen avnjuter vi en härlig 3-rätters middag tillsammans.

 

Fredag 7 oktober

07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart

12:00 Avslut med gemensam lunch.

Detaljerat program kommer!

 

hotell anstalten

 

Priser (exkl. moms)

Medlemmar:

Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!

 

Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
2 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
3 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Anmälan senast 17 augusti till:

info@isolerarna.se

 

GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

 

Varmt välkomna!

Lösullsentreprenörernas styrelse genom

Therése Lengberg

Save the date!

 

Boka i kalendern!

Lösullsentreprenörernas traditionella höstmöte äger rum den

 

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna.

 

Mer info kommer!

 

wenngarn

get_header(); ?>

Höstmötet 2018 – en summering av innehållet

Höstmöte på Visingsö

– Behörig Lösull, kontroller, namnbyte och mycket annat

Oktober 2018

 

Höstmötet i år hölls på Visingsö ute i Vättern den 18-19 september. En annorlunda plats med mycket historia, vacker natur och rofylldhet. För oss som var på plats blev det ett par fina dagar med flera intressanta programpunkter. Här följer en kort rapport från höstmötet och lite information om vad som är på gång den närmaste tiden.

Kort summering av höstmötet

Programmet under våra två halvdagar präglades främst av Behörig Lösull och de tredjepartskontroller som nu är igång. Vi diskuterade även regelverket för Behörig Lösull samt utbildning. Dag två ägnades åt en genomgång av den nya hemsida som kommer att vara klar inom kort liksom att styrelsen och kansliet rapporterade övriga aktiviteter som pågår.

Kontrollprogrammet inom Behörig Lösull

Gar-Bo har nu kommit igång ordentligt med kontrollerna och räknar med att genomföra samtliga kontroller under hösten. Detta betyder att vi snart kommer att vara i fas med vårt kontrollprogram efter uppehållet vi hade under 2017. Orsaken till uppehållet var att vi gjorde förnyad upphandling vilket drog ut på tiden. Lars Fahlgren från Gar-Ba redogjorde för hur de första kontrollerna fungerat och underströk att deras syn på uppdraget är att hjälpa föreningens medlemmar att uppnå en lägsta kvalitetsnivå. Den nivån är satt så att kunder/beställare ska veta att jobb utförda av Behörig Lösullsanslutna företag uppfyller alla myndighets- och kvalitetskrav som ställs på marknaden.

Gar-Bo har för tillfället fyra utbildade kontrollanter och de ligger på för att boka in besöken. Om ni inte redan blivit kontaktade så bör ni bli det inom kort. Det kan vara bra att veta att kontrollanterna har sekretess/tystnadsplikt rörande era olika handlingar som de behöver ta del av. Lars Fahlgren förklarade även betydelsen av engagemang och motivation hos det kontrollerade företaget. Detta syns ofta rätt tydligt när de granskar egenkontroller och övriga dokument.

Vi kommer att lägga ut information om vilka punkter som kontrolleras så att vi får möjlighet att förbereda oss så bra som möjligt.

Regelverket för Behörig Lösull

Lars Tobin berättade att regelverket för Behörig Lösull behöver en uppfräschning. En del saker skulle kunna tas bort och andra är i behov av revidering. Frågor som Tobin lyfte fram var bland annat:

 • Komplettera regelverket med leverantörskrav.
 • Avtal mellan leverantör och installatör.
 • Arbetsmiljöregler
 • Regler för återvunnen lösull.
 • Bilaga 5.2. Denna saknas för vissa leverantörer, en del bilagor har fel uppgifter och i andra fall är bilagan ofullständig.

  Mötet beslutade att alla leverantörer ska komplettera/justera sina bilagor (5.2) senast till årsskiftet (31/12-2018).

 

Lars Tobin har fått i uppdrag att se över hela regelverket och lämna förslag till styrelsen och Behörig Lösulls-rådet.

Rätt adress- och kontaktuppgifter?

För att ni ska kunna ta del av inbjudningar, information mm krävs att vi har rätt adress- och kontaktuppgifter. Vi kommer inom kort att gå ut med förfrågan till alla medlemmar och be om uppdatering av era uppgifter. Se gärna till att skicka in dessa när det är dags så att information och inbjudningar kommer fram ordentligt. 

Om utbildning och kommande utbildningar

Som vi tidigare informerat om är utbildning för installatörer – lösullsutbildningen –numera webbaserad. Det var kul att höra att de som testat utbildningen både är nöjda med webb-formatet och att momenten i utbildningen känns nya och bra. På förslag från styrelsen bestämdes på höstmötet att den nya utbildningen ska vara obligatorisk för samtliga. Detta betyder att all operativ personal (installatörer), säljpersonal samt ledning ska genomföra utbildningen. Förslaget ansågs vettigt då webbmodellen är enkel att genomföra på hemmaplan, kostnaden betydligt lägre än tidigare och att utbildningen innehåller nya moment/fakta. Mötet beslutade också att utbildningsbeviset ska vara ”Lösullsinstallatör”. Namnet ”Behörig Lösull” är kopplat till företag som uppfyller kraven för vårt kvalitetsprogram och ska inte sammanblandas med den utbildning som varje person genomgått. Utbildningen ger därför inte rättighet att utföra Behörig Lösullsarbete. För detta krävs att företaget är anslutet till programmet och ingår i systemet med 3-partskontroller.

 För att göra webbutbildningen anmäler man sig till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

För-och efternamn
Personnummer
E-post
Mobilnummer
Företagsnamn
Organisationsnummer

OBS! Alla ska ha genomfört alternativt uppdaterat sina utbildningar senast 30 juni 2019.

Leverantörssamverkan och fler medlemmar

En punkt som behandlades på mötet var hur vi ska kunna öka antalet medlemmar och även utveckla leverantörernas roll i föreningen. Fler goda idéer framkom och resultatet blev att vi närmast ska arbeta fram ett information-/presentationsbrev om fördelarna med att vara medlem i föreningen. Brevet ska sedan kunna användas av främst leverantörerna kontakter med kunder. Vi ser detta som en första åtgärd på att dels involvera leverantörerna i en angelägen fråga, dels att öka antalet medlemmar och skapa en starkare bransch.

Nytt namn och ny hemsida

Höstmötet beslutade att justera namnet på föreningen till ”Branschföreningen för Lösullsisolering”. Det nya namnet beskriver lite tydligare vad vi har för verksamhet.

Den nya hemsidan är i stort sett klar och presenterades kort på mötet. Dock återstår några mindre justeringar som ska göras klart de kommande veckorna. Därefter sjösätts den och vi skickar ut information om inloggning mm till er medlemmar.

Övrigt

Slutligen gjordes en kort mellanrapportering av den verksamhetsplan föreningen beslutade i våras och vi kan konstatera att flera av de punkterna är under arbete, vissa i stort sett klara och andra återstår att ta tag i.

Årsmötet 2019 beslutades till torsdag 9 maj och eftersom föreningen firar 30-årsjubileum planerar vi även för att uppmärksamma detta extra i samband med årsmötet. Sannolikt i form av någon studieresa eller liknande och då direkt efter årsmötet. Sannolikt 9-12 maj. Men det återkommer vi med mer information om längre fram.

 Det var allt för denna gång. Ha en fortsatt skön och bra höst så hörs vi framöver!

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Rapport från årsmötet 2018

Maj 2018

 

Hej!

 

Våren har anlänt och på en del ställen är det även sommarkänning. Under april höll vi vårt årsmöte. Denna gång på Körrunda Konferens strax norr om Nynäshamn. Vi startade med gemensam lunch måndagen den 23 april och avslutade ett dygn senare. Här följer en summering av dagarna på Körrunda.

 

3-parts kontrollerna startar

Som vi tidigare berättat har föreningen slutit avtal med Gar-Bo som kommer att ansvara för våra oberoende kontroller som ingår i medlemsavgiften. Fyra av Gar-Bo:s besiktningsmän har genomfört en inledande utbildning med Lars Tobin och nu börjar kontrollerna genomföras. Kontrollerna omfattar både kontroll av handlingar och rutiner på kontoret och arbetsplatskontroller. Medlemmar som betalat full avgift för 2017 har kontrollavgiften tillgodo inför 2018, vilket regleras när vi skickar ut avier för årets medlems- och serviceavgifter. Nya medlemmar debiteras full avgift enligt beslut på årsmötet.

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi fick en genomgång av GDPR av entreprenadjurist Magnus Vidänge. Den 25 maj gäller den nya förordningen som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Magnus konstaterade att mycket i den nya förordningen är sig likt från PUL. Men värt att notera är att det ställs nya strängare krav gällande hur företag och organisationer hanterar och använder personuppgifter. Om ni inte redan vidtagit åtgärder börjar det bli dags att se över detta. Det finns en hel del information på Internet och det hålls också kurser i ämnet.

 

Nyheter gällande energi och byggregler

Lars Tobin gick igenom lite nyheter om energi- och byggområdet innan kaffepaus och årsmöte.

 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes i enlighet med utskickad agenda och förslag. Se bifogat protokoll för vidare information. Under mötet fördes en diskussion gällande medlemsavgifterna och då främst serviceavgifterna. Diskussionen mynnade ut i ett beslut att genomföra en undersökning riktad mot icke-medlemmar och se om villkoren för medlemskap ska förändras. Syftet är att försöka öka antalet medlemmar.  Årsmötet beslutade därefter att följa styrelsens förslag till avgifter.

 

Dagens avslutades med gemensam middag och efterföljande mingel.

 

Ny webbutbildning för Behörig Lösull

Dag 2 inledes med en föredragning av JobSafe som tagit fram en webblösning för vår Behörig Lösullsutbildning. Lars Tobin står för innehållet och utbildningen är nu klar att börja användas.

Priset att genomföra webbutbildningen är 700 kronor per genomförd utbildning. för medlemmar.

Anmälan görs till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

 • För-och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

 

Enbart utbildning ger inte rättighet att utföra arbeten enligt Behörig Lösull. Det krävs också att företaget är certifierat för detta samt ingår i kontrollsystemet.

 

Ny hemsida på gång

Roger Blomqvist från kansliet berättade att föreningen håller på att ta fram en ny hemsida. Detta sker i samarbete med två andra branschföreningar vilket håller nere utvecklingskostnaderna. Den nya hemsideslösningen beräknas bli klar under våren/försommaren och ska därefter anpassas till vår förening. Vi räknar med att kunna vara igång med nya hemsidan kort därefter under förutsättning att överföringen av information fungerar.

 

OBS!

Glöm inte att kontrollera era uppgifter på den befintliga hemsidan så att dessa är rätt. Det är de uppgifterna som vi kommer att flytta över till den nya sidan. Anmäl ev. ändringar till kansliet.

 

Ha en skön fortsättning på våren så hörs och syns vi framöver.

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

 

 

 

Viktig information till dig som medlem i Lösullsentreprenörerna

 

 

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

På höstmötet berättade vi att föreningen genomför ny upphandling av 3-partskontroller för Behörig Lösull. Nu är det klart och styrelsen fick in tre anbud och valde Gar-Bo som ny utförare av våra kontroller.

 

Kontrollerna beräknas komma igång under våren efter det att föreningen tillsammans med Gar-Bo lagt upp planering och rutiner för arbetet. Då avgifterna för 2017 års kontroller debiterats utan att kontrollerna kunnat utföras kommer de medlen att räknas som förskottsbetalning och tillgodoräknas för 2018 års kontroller.

 

En rekommendation är att ni tar upp den delen av 2017 års avgift som avser kontroller som fordran i er balans. För er som betalar den högre avgiften är summan 19 500 kr. För er mindre entreprenörer som betalar den lägre avgiften är summan som ska tas upp som fordran 9 500 kr.

 

Vi ser också att många ännu inte betalat sin avgift för 2017. Vi uppmanar er nu att betala denna omgående.

 

Gar-Bo kommer till att börja med ha en eller ett par besiktningsmän utbildade på att utföra våra kontroller och sedan får vi se hur stor belastningen blir och om det eventuellt behövs fler kontrollanter.

 

Det är viktigt att vi medlemmar samverkar på bästa sätt med kontrollanterna så att vi får en smidig process. Detta för att vi dels ska kunna hålla nere kostnaderna, dels för att hålla rätt kvalitet på kontrollfunktionen.

 

Viktigt att veta är att det finns konsekvenser om det inte fungerar eller om kontrollanten hittar brister eller fel.

 

Styrelsens förslag är att tillämpa fyra olika kategorier för fel/brister.

 

Kategori 1 – Företaget saknar vilja/ambition att göra rätt.

De här typen av anmärkningar innebär risk för uteslutning ur föreningen.

 

Kategori 2 – Företaget saknar förmåga/resurser att göra rätt.

Här blir konsekvensen av anmärkningen utökad kontroll. Antingen direkt eller senast sex

månader efter att företaget korrigerat bristen. Kostnaden för extra kontroller tillkommer.

 

Kategori 3 – Felet/bristen beror på den mänskliga faktorn.

Ingen omedelbar åtgärd men särskild granskning vid nästföljande kontroll. Men om felen

upprepas tillämpar vi konsekvenser enligt kategori 2.

 

Kategori 4 – Möjliga förbättringar som kontrollanten föreslår.

Förslag på förbättringar som inte betraktas som fel. Dessa kan komma att granskas vid nästföljande ordinarie kontrolltillfälle.

 

Alla frågor gällande kontroller, anmärkningar mm kommer att hanteras och beredas av Kontrollrådet som utses av styrelsen och just nu består av:

Magnus Vidänge, juridisk sakkunnig och sammankallande

Lars Fahlgren, Gar-Bo, kontrollorganets representant

Lars Tobin, tekniskt sakkunnig ”lösull”

Roger Blomqvist, oberoende representanter för föreningen

Lars Sandström, oberoende representanter för föreningen

 

Övrigt som föreningen arbetar med just nu är:

 • Ny hemsida som beräknas vara klar under våren.
 • Framtagning av en ny webbaserad utbildning som ska börja testköras under januari

 

Sedan kan vi berätta att årsmötet kommer att hållas i Stockholm den 23-24 april. Mer information om detta kommer längre fram

 

Nu ser vi fram mot 2018 och att vi får igång en bra kontrollfunktion för Behörig Lösull.

 

God Jul och Gott Nytt 2018 önskar

Styrelsen och kansliet för Lösullsentreprenörerna

 

Anmälan till höstmötet den 21-22 september

Kallelse till Lösullsentreprenörernas
21-22 september Skogshem & Wijk, Lidingö

Hålltider

Torsdag den 21 september

Kl 12:00 Gemensam lunch.

Kl 13.00 Presentation därefter utbildning bakgrund och status. Framtida webbaserade utbildningar, Jobsafe informerar

Kl 15.00 Kaffe

Kl 15.00 Leverantörerna informerar

Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

Fredag den 22 september

09:00 Konferensstart,  Samling genomgång tredjepartskontroll

10.00 Föreningen informerar

11:00 Frågestund och diskussion

11.30 Avslutning med gemensam lunch.

Kostnader (exkl. moms)

Enkelrum, helpension exkl måltidsdryck 2 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna

Anmälan gör till lars.sandström@bygg.org senast fredagen den 1 september  2017

Lösullsentreprenörernas Höstmöte den 21-22 september 2017

Kommer att hållas i Skogshem & Wijks lokaler på Lidingö! Vi samlas för lunch kl. 12.00 den 21 september och avslutar mötet med lunch kl. 12.00 den 22 september.

 

Anmälan Årsmöte 9-10 maj 2017

Kallelse till Lösullsentreprenörernas stämma

9-10 maj Hotel Waterfront, Klippan 1, Göteborg

Hålltider

Tisdag 9 maj
Kl 10.00 Leverantörsmöte – Våra samarbetspartners träffas för att tillsammans med Lars Sandström diskutera ökat branschföreningsengagemang.

Kl 12:00 Leverantörer och entreprenörer samlas för gemensam lunch.

Kl 13.00 Årsmötesförhandlingar

Kl 14:30 Kaffe

Kl 15.00 Föreningen informerar

Ca Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

 

Onsdag 10 maj
07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart
Föreningen informerar:
– Behörig Lösull
– Utbildning
– Kontroll mm

12:00 Avslut med gemensam lunch.
Detaljerat program kommer!

 

Priser (exkl. moms)
Medlemmar:
Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!
Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
2 000 kr, enkelrum är 3 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:
Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
Tills samma pris som ovan.

 

Anmälan senast 21 april i nedan formulär.

Varmt välkomna!
Lösullsentreprenörernas styrelse genom Lars Sandström

 

Årsmöte i Göteborg 9 – 10 maj!

Årsmötet äger rum på Hotel Waterfront, Göteborg

Adress: Klippan 1, 414 51 Göteborg

Start med gemensam lunch den 9 maj kl 12.00
därefter startar mötet kl 13.00

Mötet avslutas den 10 maj kl 12.00 därefter lunch.

Program och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i mitten av april.

Innehållsrikt höstmöte på Wenngarns slott

hostkonf2

Det var en intresserad samling deltagare vid Lösullsentreprenörernas höstsamling på Wenngarns slott i Sigtuna den 6 – 7 oktober 2016. Förutom sedvanlig konferens och information från styrelsen så bjöds det på ett intressant föredrag.

hostkonf1

Föredragshållaren Olle Larsson från Sisyfos Fastighetsförädling, ägare och grundare av ”Nya Wenngarn” berättade om slottets historia och om den resa det varit att utveckla en ny liten stadsdel i Sigtuna kommun.

 

Med gemensam middag och tid för personliga samtal så blev det många tillfällen till härliga möten och nätverksbyggande för våra medlemmar.

 

Tack för en mycket trevlig helg.

Lösullsentreprenörernas höstmöte 2016

Lösullsentreprenörerna hälsar medlemmar, anslutna leverantörer
samt kommande medlemmar varmt välkomna till

Lösullsentreprenörernas årliga höstmöte

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna

 

wenngarn

 

Hålltider

Torsdag 6 oktober

Start kl 12:00 med gemensam lunch.

Under eftermiddagen är det konferens.

Efter konferensen guidar Olle Larsson, grundare och ägare av bygg- och fastighetsföretaget Sisyfosgruppen samt Wenngarns slott, oss på området och berättar om projektet att förvandla Wenngarn från förfall till ett modernt bysamhälle. Historiska anekdoter blandas med fakta från projektet.

På kvällen avnjuter vi en härlig 3-rätters middag tillsammans.

 

Fredag 7 oktober

07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart

12:00 Avslut med gemensam lunch.

Detaljerat program kommer!

 

hotell anstalten

 

Priser (exkl. moms)

Medlemmar:

Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!

 

Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
2 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
3 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Anmälan senast 17 augusti till:

info@isolerarna.se

 

GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

 

Varmt välkomna!

Lösullsentreprenörernas styrelse genom

Therése Lengberg

Save the date!

 

Boka i kalendern!

Lösullsentreprenörernas traditionella höstmöte äger rum den

 

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna.

 

Mer info kommer!

 

wenngarn